Firmaların e-ihracata yönlendirilmesi, teşvik edilmesi, desteklenmesi ve küresel piyasaya açılması ve uluslararası ticaretteki payının arttırılması amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan 3 yıllık eylem planı, Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“2018-2020 e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” na göre,

  • Mikro girişimcilerin ve kadınların ürünlerinin e-ihracat yoluyla satışı desteklenecek, kadınlara özel eğitim programları verilecek.
  • Türkiye posta idaresinin e-ihracatta aktif rol üstlenmesi sağlanacak. İlişkilerin geliştirileceği ülkelerin posta idareleri arasında iş birlikleri geliştirilecek.
  • Uluslararası alanda e-ihracat platformlarının kurulması desteklenecek
  • E-ihracatta KDV iadelerine ilişkin uygulama süreçleri iyileştirilecek, iade sürecindeki idari zorluklar kaldırılacak, iade maliyetleri azaltılacak ve küçük parçaların daha ucuza ve hızlı taşınması sağlanacak.
  • Tüketici haklarının korunduğuna dair tedbirlerin alındığı bir işaret veya damga ile gösterilecek.
  • KOBİ’lerin pazara girişi için hakim e-ticaret siteleri ile görüşülerek üyelik maliyetleri azaltılacak.
  • Dünya çapında kabul görmüş e-ticaret platformları incelenerek, altyapı, lojistik, müşteri güveni, ödeme yapısı gibi hususlardaki başarıları analiz edilerek, yerli e-ihracat platformları bu açılardan desteklenecek. Yabancı ülkeler ile yapılan ikili anlaşmalara e-ihracatımızı kolaylaştıracak hükümler eklenecek.
  • Havalimanı başta olmak üzere bölgesel lojistik merkezler oluşturulacak, havalimanına ürünün toplanması, dağıtımı, gümrüklenmesi ve iadesi süreçlerini içeren bir merkez kurulacak. Ayrıca yurt dışında lojistik merkezler kurulacak ve hızlı ürün teslimatı yapabilmek amacıyla buralardaki depolar kullanılacak.
  • E-ihracat Komitesi kurulacak. Bu komite yılda iki defa toplanarak eylemler açısından performans değerlendirmesi yapacak ve ihtiyaçlar, sorunlar ve güncellemeler değerlendirilecek. 6 ayda bir izleme ve değerlendirme raporları hazırlanarak, sorunların çözülmesi için tedbirler alınacak.
  • E-İhracat Stratejisi Yönlendirme Kurulu oluşturulacak ve yılda bir defa yapılacak toplantıda eylemlerin hayata geçirilmesi konusunda ihtiyaç halinde güncellemeler yapılacak. Diğer kurum ve kuruluşlar sorumlu oldukları eylemlere ilişkin yaptıkları çalışmaları 3’er aylık periyodlarla raporlayarak Ekonomi Bakanlığına iletecek.

Bu eylem planı başarılı olduğu takdirde, yerli ihracatçı firmaların sınır ötesi e-ticaret araçlarını daha etkin kullanması mümkün olabilecek. Böylece Türk ürün ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda e-ihracat yoluyla yer alması sağlanabilecek ve bu da e-ticaret ekosistemine katkı sağlayacak.

Raporda, ülkemizdeki e-ticaret bilinirliğinin düşük olduğundan, bu alandaki girişimci sayısının azlığından bahsedilmiş ve söz konusu alanda firmaların farkındalığının artırılarak e-ihracata yönlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Ancak bu noktada yerel girişimlerin yurtdışına açılabilmeden evvel yerel anlamda neden stabil olarak faaliyetlerini sürdüremediği, neden büyüyemediği hususu incelenmeden, giderek artan yükümlülükleri gözden geçirilmeden ve bunun önündeki yasal engeller kaldırılmadan yapılan strateji belgeleri, kağıt üzerinde kalmaktan ileri gidemeyecektir. Kısacası, yerel anlamda küçük ölçekli girişimlere, e-ihracat alanında dev firmalar ile rekabet edebilecek olanaklar ve çeşitli alanlarda kolaylıklar sağlanmadığı sürece, dışarı açılmaları pek kolay ve mümkün olmayacaktır.

‘ Bu yazı ilk olarak E-ticaret Çağı dergisinin Mart 2018 sayısında yayınlanmıştır.’

Leave your comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.